DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Submitted by admin on Wed, 04/14/2021 - 20:02

Subsemnatul(a) îmi exprim consimțământul în conformitate cu dispozițiile art. 6 si 7 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopul înscrierii și participării la etapa de consiliere profesională organizată de către GSTB Counselling SRL și consilierul desemnat.

Declar că am fost informat/ă în legătură cu drepturile de care beneficiez conform prevederilor GDPR, respectiv dreptul de acces, rectificare, ştergere, retragere a consimțământului, restricţionare și portabilitate a datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, am fost informat/ă că pentru exercitarea acestor drepturi trebuie să contactez responsabilul cu protecția datelor din GSTB Counselling SRL, la adresa office@consiliereincariera.ro.

Totodată, am fost informat/ă că GSTB Counselling, în calitatea sa de operator de date, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile GDPR, datele solicitate urmând să fie utilizate exclusiv în scopul înscrierii și participării la etapele consilierii profesionale, fiind stocate în conformitate cu obligațiile legale în materie.

Am fost informat/ă că temeiul legal al prelucrării îl constituie prevederile GDPR. Am fost informat/ă că pe perioada desfășurării etapelor consilierii profesionale pot fi prelucrate imagini video și audio în conformitate cu prevederile legii.

Pe această cale îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate, respectiv: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, CNP, stare civilă, pregătire academică, experiență și opțiuni profesionale, adresă de domiciliu și/sau reședință, CV. De asemenea, am fost informat/ă că vor putea fi prelucrate și alte date cu caracter personal potrivit dispozițiilor legale.

Declar, totodată, că mi s-a adus la cunoştinţă faptul că refuzul de a furniza datele cu caracter personal solicitate atrage după sine imposibilitatea participării la etapa de consiliere profesională.

În acest context, sunt de acord să ofer următoarele date cu caracter personal către GSTB Counselling SRL, către consilierul alocat și către platforma PsihoProfile unde se găsesc testele necesare în procesul de consiliere. Aceste date le ofer prin consimţământul meu în condiţiile articolului 6, pct 1, litera a), b) şi c) din Regulamentul UE 679/2016:

  • nume și prenume pentru a putea fi identificat

  • număr de telefon pentru a primi informări cu privire la programările mele sau alte detalii legate de serviciile de consiliere profesională în curs de desfăşurare

  • adresă de email pentru desfăşurarea şedinţelor on-line, conform prevederilor metodologiei de consiliere profesională

  • CNP pentru realizare raport de consiliere și pentru a beneficia de instrumentele de testare)

  • informații despre statutul pe piața muncii (angajat, neangajat, în căutare de loc de muncă, interesat(ă) de continuarea studiilor) pentru a beneficia de serviciile de plasare a forței de muncă

  • informații despre starea civilă, pregătirea academică, experiență și opțiuni profesionale, adresă de domiciliu și/sau reședință în vederea realizării CV-ului profesional

  • CV-ul pentru a putea fi utilizat pentru accesarea unor locuri de muncă disponibile în cadrul GSTB Counselling SRL dar și la terți precum companii de recrutare, website-uri dedicate recrutării de personal, companii partnere care angajează personal).

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

1. Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator, consilierul alocat și platforma de teste în scopurile menţionate în prezentul formular.

2. Prelucrarea informațiilor colectate online, cât și a celor colectate offline de către operator se realizează într-un mod non-automat dar și automat (testele) în vederea ducerii la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara celor menționate mai sus.

3. Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării serviciilor, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 10 ani. Prin excepție, rezultatele testărilor/evaluărilor psihologice (unde este cazul) se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice. Datele nenominale (fără numele sau identitatea persoanelor evaluate) vor fi folosite la realizarea unor cercetări vizând identificarea relațiilor dintre dimensiunile psihologice evaluate cu instrumentele de pe platforma PsihoProfile și alte variabile psihologice sau asociate stării de bine, succesul, reușitei, performanței profesionale etc

4. Stocarea datelor în format offline se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare.

5. Prin completarea datelor şi oferirea acordului vă daţi implicit acordul ca şedinţe de consiliere la care participaţi să aibă loc (şi) online, ştiind următoarele:

5.1. Teams, Google și whatsapp sunt o divizii ale Microsoft Corp, Google și Facebook şi sunt instrumente de comunicare ce oferă o gamă largă de opţiuni de conectare, precum apeluri vocale sau apeluri video prin Internet.

5.2. Pentru a putea participa la o şedinţă on-line, este necesar ca Beneficiarul să aibă în prealabil un cont pe Teams, Gmail sau Whatsapp.

5.3. Beneficiarul şi consilierul, de comun acord, consimt să utilizeze o platformă pentru a desfăşura şedinţa de consiliere, ştiind că instrumentele menționate la punctul 5.1 sunt o entități distincte, răspunzătoare cu privire la siguranţei datelor transmise prin intermediul lor (critparea datelor). Consilierul sau GSTB Counselling nu sunt responsabili şi nu pot fi traşi la răspundere cu privire la calitatea serviciilor de comunicare oferite de aceste plaforme şi la siguranţa datelor transmise prin ele.

5.4. Beneficarul şi consilierul se vor loga fiecare cu contul propriu.

5.5. Consilierul, respectiv Beneficiarul sunt fiecare în parte, singurii responsabili pentru păstrarea confidenţialităţii datelor de autentificare ale conturilor proprii.

5.6. Atât consilierul cât şi Beneficiarul, se angajează să nu înstrăineze datele de logare ale conturilor proprii de logare pe platforme către alte persoane şi nu vor da acces altor utilizatori la contul lor.

5.7. Atât consilierul cât şi Beneficiarul se angajează să nu înregistreze, sub nicio formă şedinţele, aceastea având caracter confidenţial.

5.8. Atât consilierul cât şi Beneficiarul se vor asigura că sunt singuri în încăperea în care se află la momentul şedinţei derulate online.

Consimțământul dumneavoastră

Completati Prenume